Werkwijze

Hoe beoordelen we een motie als sociaal/rechtvaardig

Voor het beoordelen van moties en amendementen langs de sociale as is gekeken naar de volgende aspecten.

Draagt uitvoering van de motie bij aan:

 1. een beter functioneren van de democratie door meer transparantie, minder invloed van buitenaf, versterking van de integriteit;
 2. gezonde overheidsfinancien door bijvoorbeeld belastinghontwijking tegen te gaan;
 3. versterking van de positie van zwakkere groepen;
 4. het voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken;
 5. verbetering van de rechtsbescherming van zwakkeren;
 6. het behartigen van taken die via de Grondwet tot zorg van de overheid zijn benoemd

Voor de beoordeling van moties langs de economische / duurzaamheidsas is gekeken naaar de volgende zaken:

Hoe beoordelen we een motie als groen en duurzaam?

Het beoordelen van de moties moet gebeuren op een betrouwbare manier die voorkomt dat persoonlijke politieke voorkeur van beoordelaars invloed heeft op de keuzes die gemaakt worden. Het is namelijk ons doel om een betrouwbare klimaatkieswijzer aan te bieden, en niet om een politieke partij te promoten. Op verschillende manieren hebben we ervoor gezorgd die beoordeling zo objectief mogelijk te maken. Helemaal objectief kan niet want we moesten nou eenmaal keuzes maken over wat wij belangrijk vinden voor het klimaat. We hebben de volgende methode gebruikt:

 1. Voor het beoordelen hadden wij een team van 5 mensen uit de werkgroep van 15 vrijwilligers voor het project Arnhemse Klimaatkieswijzer. Deze vrijwilligers komen van verschillende organisaties zoals u hieronder kunt lezen bij "Wie zijn wij?". Doordat het 5 mensen zijn die flink van mening en politieke standpunten kunnen verschillen vonden wij het voor de betrouwbaarheid belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aanwezig waren bij de motiebesprekingen. Het streven daarbij was altijd 4 of meer deelnemers.

 2. Wij hebben het onderwerp Diftar niet meegenomen omdat zowel de voor- als de tegenpartij belangrijke groene argumenten heeft.

 3. Wij hebben de moties inhoudelijk geanalyseerd in Excel op de volgende onderwerpen om inzicht te krijgen in de moties:

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor het klimaat?

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor de biodiversiteit (hieronder valt ook luchtkwaliteit)?

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor de betrokkenheid van burgers bij de klimaat- en biodiversiteitscrisis?

  • Hoe urgent is de motie?

  • Hoe haalbaar is de motie?

  • Heeft de motie betrekking op een of meerdere klimaatoplossingen uit het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie?

 4. Wij hebben ons laten adviseren door MSc. Kors Visscher, politicoloog en onderzoeker. Visscher heeft op persoonlijke titel advies gegeven om de weging van de verschillende moties te bepalen. 

 5. Wij kwamen samen met deze expert tot de volgende weging van de moties:

  • Elke motie die we meenemen in de klimaatkieswijzer beginnen met een standaard score van 3 (schaal 1 tot 6). Elke motie in de klimaatkieswijzer heeft volgens ons dus een positief effect op klimaat en biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) in meer of mindere mate.

  • De moties die wij niet hebben meegenomen, hadden geen raakvlak met klimaat of biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) of hebben in onze ogen geen positieve effecten op klimaat en biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit). Achteraf bleek dat er een klein aantal moties aan onze aandacht is ontglipt bij het selecteren uit 724 moties van de afgelopen 4 jaar. Tot dusver zijn dit 6 moties geweest van verschillende onderwerpen. Ons doel was om volledig te zijn en op die 6 moties na is ons dat gelukt. 

  • Wij hebben vooraf afgesproken dat moties die geen directe concrete effecten hebben op klimaat en biodiversiteit (en luchtkwaliteit) in de realiteit, met 1 punt lager worden gewaardeerd. Deze moties krijgen dus de score 2. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan moties die vragen om onderzoek of een loket voor informatie. Bij directe concrete effecten denken wij aan moties die direct wat veranderen zoals bijvoorbeeld het planten van bomen of het behouden van bestaand groen. 

  • Moties die betrekking hebben op een of meerdere klimaatoplossingen uit het Klimaatplan krijgen van ons 1 punt extra. Deze moties krijgen dus een score 4. Bij de moties op de klimaatkieswijzer zullen klikbare weblinks verschijnen die verwijzen naar de betreffende moties. Hierdoor krijgen kiezers niet alleen inzicht in het stemgedrag van de politieke partijen in de afgelopen vier jaar maar kunnen zij ook lezen welke concrete oplossingen voor het klimaat er allemaal zijn en of de politiek daar wat mee doet. 

  • Wij geven nog een extra punt erbij wanneer een motie ook te maken heeft met klimaatrechtvaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat wij het belangrijk vinden dat de mensen in onze samenleving met een sociaaleconomisch zwakkere positie worden meegenomen in de transitie naar een gezonde klimaatveilige wereld. 

  • De moties hebben door dit beoordelingssysteem uiteindelijk een minimale score van 2 en een maximale score van 5. Eenmalig hebben wij een motie de score 1 gegeven. Deze motie kreeg een extra punt aftrek omdat de motie 10 maanden ervoor ook al aangenomen was.

  • Wij hebben tijdens het beoordelen van de moties niet gekeken naar het stemgedrag van de politieke partijen en wij hebben ook niet gekeken naar wie welke motie heeft ingediend. 

  • Alle vrijwilligers die meewerkten aan de beoordeling van de moties hebben een andere visie op politiek en op de maatschappij. Dit zorgde ervoor dat er een strenge onderlinge controle plaatsvond om de objectiviteit te bewaken en onderwerpen van meerdere kanten te belichten. Dit zorgde voor flinke discussies maar uiteindelijk konden wij altijd consensus bereiken omdat wij het klimaat en de biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) als onze grootste prioriteit zien.

 6. Beoordelen of moties wel of niet groen zijn is een ingewikkelde kwestie omdat elke motie en elke stemming veel (politieke) achtergrond heeft. Het klimaat en de biodiversiteit (waaronder de luchtkwaliteit) zijn voor ons leidend geweest in de beoordeling. Zo kan het dus zijn dat wij 2 tegenstrijdige moties beide als groen beoordelen omdat wij elke motie op zichzelf beoordelen. Er zal altijd discussie zijn, vooral vanuit de politiek omdat stemverklaringen kunnen laten zien dat een partij niet tegenstemde omdat ze niet groen wilden stemmen maar om een andere reden. Dat kan en daar hebben wij begrip voor maar onze klimaatkieswijzer is er om te laten zien wie het groenste stemde bij verschillende onderwerpen. Als er een niet-groene keuze wordt gemaakt dan kan daar een goede andere reden voor zijn, maar dan is die keuze in onze beoordeling gewoon niet-groen.

NB: Mochten wij in uw oordeel moties vergeten zijn dan mag u dat met ons delen. Kijk wel goed in de lijst of de motie er nog niet tussen staat. Wij kunnen de motie helaas niet meer toevoegen. Ons streven was om zo volledig mogelijk te zijn en wij hebben ons uiterste best gedaan om dat te bereiken. De Klimaatcoalitie bestaat uit enkel vrijwilligers die zich serieus hebben ingezet en een groot deel van hun tijd hebben besteed aan het maken van een betrouwbare klimaatkieswijzer. Uw opbouwende feedback is welkom op contact@klimaatcoalitie.org. Wij nemen uw feedback mee in de toekomst.